شهید زکریا شیری به بحث حجاب خیلی اهمیت می دادند و به خانواده همیشه میگفتن که سیاهی چادرشما به اندازه ی سرخی خون شهیدان ارزش دارد اگر روزی خون شهیدی ریخته شده به خاطراین است که چادری برسرزن مسلمان استوارگردد.شهیدخیلی شوخ طبع بوده وبه گفته ی فرمانده خودهمیشه باچهره ی شاد درسرکار حاضر میشدند وتاحالا ازشهید زکریا دیده نشده که ازدست کسی ناراحت بشن.و از غیبت کردن هم خیلی بدشان می آمد و همیشه به کسی که غیبت میکرد تشرمیزد. ودرمورد امربه معروف ونهی از منکر تاکید می کرد و تمام خانواده ودوستان راسفارش به کارخوب میکرد مخصوصا کمک به نیازمندان هم تاکید بسیار میکرد.

????شـهــداء را از آخــر مجـلـس چـیـدنـد…
????

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :