۱٫کسی که میخواهد مریضیش شفا یابد،تلاوت کند.
سوره:حمد

۲٫کسی که میخواهد در روز قیامت ایبری بالای سرش افکند،تلاوت کند.
سوره :آل عمران

۳٫کسی که میخواهد از عذاب قبر در امان باشد،تلاوت کند.
سوره:نساء
۴٫کسی که میخواهد هفتاد هزار ملک بر او درود فرستند،تلاوت کند.

سوره:انعام

۵٫کسی که میخواهد بین او و شیطان حایلی باشد،تلاوت کند.

سوره:اعراف

۶٫کسی که میخواهد جایگاهش وسط بهشت باشد،تلاوت کند.
سوره:نحل

۷٫کسی که میخواهد در دنیا بی نیاز شود،تلاوت کند.
سوره:مریم

۸٫کسی که میخواهد ثواب حج عمره برایش نوشته شود،تلاوت کند.
سوره:حج

۹٫کسی که میخواد به حج عمره رود همان سال؛هر سه روز،تلاوت کند.
سوره: حج

۱۰٫کسی که میخواهد گناهی بر او نوشته نشود،تلاوت کند.
سوره :روم

۱۱٫کسی که میخواهد ثواب دوازده ختم قرآن برد،تلاوت کند.

سوره:یس

۱۲٫کسی که میخواهد مرگ او شهادت باشد،تلاوت کند.

سوره:صافات

۱۳٫کسی که میخواهد رزق او بسیار شود،تلاوت کند.

سوره:قاف

۱۴٫کسی که میخواهد نمیرد تا مام زمان(عج) را درک کند،تلاوت کند.

سوره:تغابن

۱۵٫کسی که میخواهد در قیامت با امام حسین(ع) وارد بهشت شود،تلاوت کند.
سوره:بلد

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :